Peak Hotel., 4*

Address: 77 Zaschitnikov Kavkaza, Krasnaya Polyana, Sochi, Russia, 354 392
Phone: +7 (8622) 59 59 59 , 595 999. Web site: http://www.peakhotel.ru    E-mail: reservation@peakhotel.ru

back to the list | full screen

Public spaces
Housing " Vostok"
Reception
Accommodation
Restaurant
Fitness